Hva er radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass.
Vi finner den derfor ute i friluft, men der er radonkonsentrasjonen som regel lavere enn  20 Bq/m3
Det er våre tette hus som gjør at radon kan forekomme i langt høyere konsentrasjon inne og dermed skape radioaktiv forurensing i inneluften. 

Hvorfor skal vi bry oss om radon?

Dersom vi puster inn luft som inneholder radon, vil lungene våre utsettes for radioaktiv stråling.
Jo høyere konsentrasjon, jo større risiko for å utvikle lungekreft. 
Hvert år dør ca 300 mennesker i Norge av lungekreft på grunn av radon.

Strålevernmyndighetene har gitt anbefaling om hvor mye radon det kan være i inneluft før det anbefales å gjøre tiltak.

Hva bestemmer radonkonsentrasjonen?

Det er berggrunnens innhold av uran og radium som er opphav til radongass. Gassen vil trenge opp til jordoverflaten.
Radonkonsentrasjon i et område avhenger av grunnforholdene:

  • Grunnforholdene kan variere over svært korte avstander
  • Fast fjell kan ha innslag av andre enn de dominerende bergartene, sprekker kan gi kontakt mot grunn lengre ned enn det enn det en ser
  • Løsmasser kan gjøre at jordluft transporteres over lange avstander

Radongassens mulighet for å trenge inn i en bygning avhenger særlig av to forhold:

  • Det må være utettheter i konstruksjonen mot grunnen
  • Det må være et undertrykk i bygningen som trekker jordluft inn

Radonkonsentrasjonen i en bygning er vanligvis størst i fyringssesongen:

  • Temperaturforskjell mellom ute og inne skaper undertrykk

Radonkonsentrasjonen varierer med værforholdene:

  • Sterk vind kan ha betydning, også vindretning
  • Høytrykk /lavtrykk kan bety endel i enkelte bygninger
  • Temperaturforhold betyr endel

Dessuten; radonkonsentrasjonen i en bolig avhenger av beboernes vaner i forhold til oppvarming og ventilasjon.
Derfor, om naboen har målt, er det ikke sikkert at du har samme radonkonsentrasjon i din bolig.